• Telefon: (43) 821-31-95
 • sekretariat@spwroblew.pl

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2017/2018

Drogi Uczniu III klasy gimnazjum!

Wkrótce staniesz przed wyborem szkoły, która pomoże Ci zrealizować marzenia o zawodowej przyszłości. Nie zostawiaj tej decyzji na ostatnią chwilę. Do tak ważnego wyboru należy się odpowiednio przygotować. Szczęściarzami są Ci, którzy łączą swoje zainteresowania i pasje z pracą zawodową. Oto kilka wskazówek, czym powinieneś kierować się w wyborze szkoły.apple

1. Załóż konto na stronie internetowej:

www.lodzkie.edu.com.pl

Możesz to zrobić od 22 maja 2017r.

Zapamiętaj swój loginhasło.

2. Zapoznaj się z ofertą szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

Podanie składasz w terminie od 22 maja do 21 czerwca 2017r. do godz. 12.00

3. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego zaloguj się ponownie do systemu i uzupełnij odpowiedni formularz wpisując oceny i wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa i kopię zaświadczenia (poświadczone przez dyrektora gimnazjum) do szkoły pierwszego wyboru.

Masz na to czas w terminie od 23 czerwca do 27 czerwca 2016r. do godz. 12.00

4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi  3 lipca 2017r. do godz. 12.00

5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, należy dostarczyć do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Powinieneś to zrobić w terminie od 3 lipca 2017r. godz. 12.00 do 12 lipca 2017r. do godz. 12.00.

Złożenie przez kandydata umieszczonego na liście zakwalifikowanych oryginału dokumentów jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej.

6. Szkoły ponadgimnazjalne w dniu 11 lipca 2017r. do godz. 12.00 ogłoszą listę kandydatów przyjętych do szkoły.

LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 2017/2018

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

1) Wynik przedstawiony w procentach z:mathematics

 • Języka polskiego,
 • Historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • Matematyki,
 • Przedmiotów przyrodniczych
 • Języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

    – mnoży się przez 0,2.

 1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
 • celującym – przyznaje się po 18 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów.
 2. Konkursy:

1) Konkurs o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 • Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.

2) Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • Dwa lub więcej tytuły finalistów konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • Dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • Dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 • Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.
 1. Wysokie miejsce w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • Międzynarodowym – 4 punkty,
 • Krajowym – 3 punkty,
 • Wojewódzkim – 2 punkty,
 • Powiatowym – 1 punkt.
 1. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjum, maksymalna liczba punktów za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.