• Telefon: (43) 821-31-95
 • sekretariat@spwroblew.pl

deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa we Wróblewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej we Wróblewie.

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa we Wróblewie

Wróblew 55 B

98-285 Wróblew

tel. 43 821 31 95.

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Powody wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Dzieran, adres poczty elektronicznej: sekretariat@spwroblew.pl. Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 43 821 31 95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 1. Budynek jest trzykondygnacyjny. W budynku nie ma wydzielonych stref kontroli. W budynku są wyznaczone drogi ewakuacyjne.
 2. Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Drzwi w czasie pracy szkoły są zamknięte.
 3. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę, odległość 4 metrów chodnika, a następnie jeden stopień i 2 metry do drzwi wejściowych otwieranych ręcznie. W wiatrołapie budynku znajduje się domofon, na wysokości 140 cm, którym w razie potrzeby można przywołać pracownika szkoły.
 4. Budynek nie posiada wind na potrzeby osób niepełnosprawnych, brak też podjazdów dla niepełnosprawnych.
 5. Na terenie szkoły znajduje się ogólnodostępny bezpłatny parking.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.