• Telefon: (43) 821-31-95
 • sekretariat@spwroblew.pl

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Uwaga uczniowie klas III gimnazjum!!!

Poniżej zamieszczono bardzo ważne informacje dla Was.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

1. Załóż konto na stronie internetowej www.lodzkie.edu.com.pl

Możesz to zrobić od 1 czerwca 2016r.

Zapamiętaj swój login i hasło.

2. Zapoznaj się z ofertą szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

Jeśli wśród wybranych przez Ciebie szkół jest technikum lub ZSZ, wraz z podaniem musisz dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu z Medycyny Pracy (skierowanie na badania pobierzesz w sekretariacie szkoły zawodowej lub technikum – badanie bezpłatne we wskazanych przychodniach).

Podanie składasz w terminie od 1 czerwca do 22 czerwca 2016r. do godz. 12.00

3. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego zaloguj się ponownie do systemu i uzupełnij odpowiedni formularz wpisując oceny i wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa i zaświadczenia (poświadczone przez dyrektora gimnazjum) do szkoły pierwszego wyboru.

Masz na to czas w terminie od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. do godz. 12.00

Ważne!  Musisz zanieść do szkoły pierwszego wyboru tyle kopii dokumentów, ile szkół wybrałeś w systemie.

4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi  4 lipca 2016r. do godz. 12.00

5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś  zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Powinieneś to zrobić w terminie od 4 lipca 2016r. godz. 12.00 do 11 lipca 2016r. do godz. 12.00.

Złożenie przez kandydata umieszczonego na liście zakwalifikowanych oryginału dokumentów jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej.

6. Szkoły ponadgimnazjalne w dniu 12 lipca 2016r. do godz. 12.00 ogłoszą listę kandydatów przyjętych do szkoły.zapisy

7. Zapoznaj się z Ustawą z dnia 6.12.2013r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 8) oraz Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr 4/2016 z dnia 21.01.2016r.

zarzadzenie_21_stycznia_2016

Poniżej zamieszczamy aktualną ofertę szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, powiat sieradzki znajdziesz na stronie 152.

informator_2016-2017.


 

Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej

szkoły ponadgimnazjalnej 2016/2017

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

1) Wynik przedstawiony w procentach z:

 • Języka polskiego,
 • Historii i wiedzy o społeczeństwie,
 •  Matematyki,
 • Przedmiotów przyrodniczych

    – mnoży się przez 0,2.

 

2)    Wynik przedstawiony w procentach z:

 • Języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08,
 • Języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12
 1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu: tablica+kreda
 • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – przyznaje się 5 punktów.
 2. Konkursy:

1) Konkurs o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 • Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.

2) Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • Dwa lub więcej tytuły finalistów konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • Dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • Dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 • Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.
 1. Wysokie miejsce w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • Międzynarodowym – 4 punkty,
 • Krajowym – 3 punkty,
 • Wojewódzkim – 2 punkty,
 • Powiatowym – 1 punkt.
 1. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjum, maksymalna liczba punktów za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 punkty.

 

Szczegóły informacji w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego znaleźć można tutaj -> rozporządzenie

Szczegóły informacji w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum znaleźć można w zarządzeniu tutaj -> nabor_2016


 

ABC gimnazjalisty

Zaraz po ukończeniu gimnazjum masz do wyboru cztery typy szkół: szkołę zawodową, technikum, liceum profilowane i liceum ogólnokształcące.

SZKOŁA ZAWODOWA ( 2 lub 3-letni okres kształcenia)

Ucząc się w tego typu szkole zdobywa się ogólną wiedzę oraz praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w warsztatach szkolnych, w Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia i Wychowania OHP lub bezpośrednio w zakładach pracy. Na koniec trwania szkoły zdajesz egzamin zawodowy.

Co można robić po szkole zawodowej?

– mając kwalifikacje zawodowe na poziomie robotniczym możesz podjąć pracę i szybko się usamodzielnić,

– można również kontynuować naukę w liceum uzupełniającym lub technikum, następnie zdać maturę i otrzymać świadectwo dojrzałości.

TECHNIKUM (4-letni okres kształcenia)

Uczęszczając do technikum i kończąc je zdobywa się średnie wykształcenie ogólne i kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie. Szkoła kończy się otrzymaniem świadectwa dojrzałości (po zdaniu matury) i uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (po zdaniu zewnętrznego egzaminu).

Co można robić po technikum?

– możesz podjąć pracę na stanowiskach średniej kadry technicznej w wyuczonym zawodzie,

– po zdanej maturze będziesz mógł podjąć naukę na wyższej uczelni, lub kształcić się w szkole policealnej.

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3-letni okres kształcenia)

Ten typ szkół powstał z myślą o ludziach, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących dalszej nauki i wyboru zawodu lub planują zdawać na studia wyższe.

Co można robić po liceum ogólnokształcącym?

– jeśli nie przystąpi się do egzaminu maturalnego, można dalej uczyć się w szkole policealnej i uzyskać kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie,

– po zdanej maturze można podjąć naukę na wyższej uczelni,

– możesz również uzyskać kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych lub w trakcie pracy.

system_oswiaty _w_polsce