• Telefon: (43) 821-31-95
 • sekretariat@spwroblew.pl

Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Z radością informujemy, że Szkoła Podstawowa we Wróblewie podjęła współpracę w związku z powołaniem i uruchomieniem SCWEW w Sieradzu i weźmie udział w projekcie „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Dzięki w/w programowi otrzymamy m.in.: wsparcie w zakresie edukacji włączającej, będziemy mogli wypożyczać specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne, szkolić Radę Pedagogiczną, konsultować się z ekspertami i specjalistami w zakresie edukacji włączającej.

 

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Cele szczegółowe:

1) zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia kadry przedszkoli specjalnych/szkół specjalnych/placówek specjalnych, w szczególności poszerzenie wiedzy i kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną; 

2) wsparcie techniczne przedszkoli i szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z grupą zróżnicowaną;

3) działania mające na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej.

Kadra, uczniowie oraz rodzice będą mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych nowo utworzonego Decyzją Powiatu Sieradzkiego SCWEW w Sieradzu.

SCWEW jest to zespół ekspertów i specjalistów, realizujących różne rodzaje wsparcia, kierowanego do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych również kadry zarządzającej, oraz podnoszenie ich kompetencji, a także zapewnienie dostępu do specjalistycznego sprzętu (wypożyczalnia).

 

Działania SCWEW obejmują między innymi:

 1. Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola i szkoły ogólnodostępnej.
 2. Wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną.
 3. Wspieranie kadry kierowniczej.
 4. Organizowanie szkoleń specjalistycznych oraz sieci współpracy.
 5. Organizowanie wizyt studyjnych (dobre praktyki).
 6. Prowadzenie bazy informacji o instytucjach i podmiotach udzielających wsparcia w środowisku lokalnym.

 

Adresaci:

 • kadra kierownicza przedszkoli i szkół ogólnodostępnych prowadzących kształcenie ogólne i/lub zawodowe;
 • nauczyciele, specjaliści, inni pracownicy przedszkoli i szkół;
 • dzieci i młodzież oraz ich rodzice/opiekunowie prawni, za pośrednictwem przedszkola i szkoły.

 

W ramach grantu zostało objęte wsparciem 6 ogólnodostępnych placówek oświatowych w naszym regionie:

 • Publiczne Przedszkole w Warcie
 • Szkoła Podstawowa we Wróblewie
 • Liceum Ogólnokształcące w Warcie
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Sieradzu
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Sieradzu
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu

 

O tym projekcie można przeczytać w poniższym artykule:

https://sieradz.naszemiasto.pl/edukacja-wlaczajaca-unijny-projekt-specjalnego-osrodka/ar/c1-8603069?fbclid=IwAR2UU7kP7shln_FHLdfiSeNdn4rmhWqhWXc5LrDgFpo_Ah3JkR_MFxReOeU